Regulamin Hotelowy

Dyrekcja hotelu będzie wysoko cenić państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości w hotelu.

§1

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11:00 następnego dnia.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
2.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. W przypadku przedłużenia doby do godz. 13:00 pobieramy 25 % ceny za całą dobę
– do godz. 15:00 pobieramy 50% ceny za całą dobę
– do godz. 17:00 pobieramy 80% ceny za całą dobę
– do godz. 19:00 pobieramy 100% ceny za całą dobę

§3

1. Gości hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
3.Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości w hotelu.

§4

1. Hotel świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gości proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
c. Profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
d. Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
Powyższe zasady nie dotyczą konieczności pilnego usunięcia awarii technicznych
e. Sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogłybyć usunięte hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodność.
Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b. Budzenie o wyznaczonej godzinie,
c. Przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mającch cech bagażu osob istego (jak urządzenia sportowe, rowery, urządzenia żeglarskie, Windsurfingu itp.),
d. Przechowanie ( podczas pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie recepcji.
Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużejwartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
e)zamawianie taxi.

§5

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości hotelu. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy tą zasadę.

§7

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
3. Gościom hotelowym nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokoju hotelowym lub jego wyposażeniu.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
5. Palenie tytoniu jest surowo zabronione na terenie całego Hotelu oraz na balkonach, w szczególności w pokojach hotelowych. W przypadku stwierdzenia przez personel hotelu złamania zakazu, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości dwukrotności ceny standardowej pokoju, który zajmuje, jak również opłatą za ewentualną akcję gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Hotel ma prawo na automatyczne obciążenie konta gościa tymi opłatami. W przypadku odmowy zapłaty kary, Goście zostaną wyproszeni z hotelu z zachowaniem pełnej należności za nocleg.

§8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odpłatnie odesłane na adres wskazany przez gościa.
W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące.

§9

Wszystkie dania serwowane i napoje muszą być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych, nie dopuszczalne jest wynoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią poza restaurację lub miejsca do tego wyznaczone. Zasada ta nie dotyczy usługi „room service” .Wnoszenie jedzenia i przyrządzanie z niego we własnym zakresie posiłków jest zabronione. Hotel dopuszcza konsumpcję własnych napoi gości w pokoju hotelowym Goście hotelowym pragnący konsumować w pokoju hotelowym własne napoje, powinni zgłosić to w recepcji. Restauracja hotelowa dostarczy w tym przypadku szkło i lód za opłatą w wysokości 5 Euro lub równowartości 20PLN.

§10

Gość hotelowy ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub braku należytej staranności oraz z winy lub braku należytej staranności odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione zniszczenia.
Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi Załącznik Nr. 1 do Regulaminu.

§11

Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji
Klient wpłaca zadatek w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część.
W przypadku Anulacji Rezerwacji, zadatek wpłacony na poczet noclegu nie podlega zwrotowi.

§12

Ogólne zasady funkcjonowania Hotelu.
1. Informujemy iż jesteśmy hotelem dla dorosłych, nie przyjmujemy Gości poniżej 18 roku życia.
W przypadku przyjazdu do Hotelu z dzieckiem, Hotel ma prawo odmówić Gościom noclegu, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
2. Hotel nie akceptuje zwierząt. W przypadku złamania regulaminu Hotel ma prawo odmówić Gościom noclegu, a wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.
4. Recepcja czynna jest od 7:00 do 22:00. Po godz. 22:00 nie ma możliwości zameldowania. Prosimy o wcześniejszy przyjazd. W przypadku niedojazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
5.Opłata uzdrowiskowa nie jest wliczona w pobyt i wynosi: 4,40 PLN/doba/osoba

§13

Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybrór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne
wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl
3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
4. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
5. W przypadku niedojazdu lub skrócenia pobytu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
6. Opłata uzdrowiskowa nie jest wliczona w pobyt i wynosi: 4,40 PLN/doba/osoba.