Informacja przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług Hotelu Hanseatic
***

Administratorem osób danych osobowych dotyczących osób korzystających usług Hotelu jest Balt-Servis Sp. z o.o. ul. Morska 7c/4, 78-100 Kołobrzeg NIP 953 25 05 283.

W jakim celu i na jakiej podstawie Hotel Hanseatic*** będzie przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
• dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel Hanseatic*** w związku ze szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu;
• udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
• zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;
• spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych, a w przypadku wyrażenia zgody podczas podawania danych osobowych, także w celach marketingowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Balt-Servis Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.
Balt-SERVIS Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Balt-SERVIS Sp. z o.o. w tym:
• podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
• firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
Ponadto Balt-Servis Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo Balt-Servis Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj.
przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o
rachunkowości.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
E-mail: sales@hotel-hanseatic.pl

Balt-Servis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 7c/4, 78-100 Kołobrzeg.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych pragniemy poinformować o Państwa prawach dotyczących zbieranych danych.